• Op dit moment wordt er onderhoud uitgevoerd aan de website tot 03.01.2022

Limburgse MEP Conferentie

Het organiseren van de Limburgse MEP Conferentie is een van de belangrijkste activiteiten van Stichting MEP Limburg. Tijdens de Limburgse MEP Conferentie buigen de leerlingen van deelnemende scholen uit het voortgezet onderwijs uit Limburg en België zich binnen een modelopstelling van het Europees Parlement over verschillende problemen uit de actualiteit van de Europese politiek.

Naast de ‘commissievoorzitters’ en ‘parlementaire journalisten’ leveren de deelnemende scholen na een voorronde op de desbetreffende school elk een delegatie afgevaardigden. Elke school vertegenwoordigt tijdens de conferentie een EU-lidstaat en elke afgevaardigde leerling neemt plaats in een commissie. Deze leerlingen houden zich na een goede voorbereiding op intensieve wijze bezig met de wijze waarop de leden van het Europese Parlement de Europese problematiek behartigen op gebieden als milieubeheer, volksgezondheid, Buitenlandse zaken, monetaire zaken, economische zaken, binnenlandse zaken, constitutionele zaken, justitie, burgerlijke vrijheden, voedselveiligheid, landbouwbeleid, mensenrechten, vervoer en toerisme.


De Limburgse MEP Conferentie is de basis voor de vele vervolgtrajecten die Stichting MEP Limburg aanbiedt. Zo zal van elke school één afgevaardigde deelnemen aan de Nationale MEP Conferentie, welke een paar maanden na de Limburgse MEP Conferentie plaatsvindt in Den Haag.

10722999_4667431301290_1381859058_o

De MEP-Conferentie, een spel of werkelijkheid?
De conferentie moet gezien worden als meer dan enkel een spel. Het is een reële kennismaking met de wijze waarop Europa wordt bestuurd. Gestoken in keurige kleding en zich bedienend van parlementaire taal, zullen de deelnemers zich volledig in moeten leven in de rol van de Europarlementariërs. Zal de resolutie aangenomen worden? Is er misschien een vijandig amendement? Hoe zal mijn speech uitpakken? Dit zijn enkele zaken die spelen en die van groot belang zijn. Een interessante bijkomstigheid is dat er op het spel staat geselecteerd te worden voor één van de diverse vervolgtrajecten, waaronder de Nationale MEP Conferentie in Den Haag, met als volgende mogelijkheid uitgekozen te worden deel te nemen aan een internationale conferentie met leerlingen van álle Europese lidstaten. 
Na de enerverende en leerrijke ervaring van de Limburgse MEP Conferentie, is het wel even wennen gewoon als leerling naar school te gaan, ambities en de opgedane ervaring zijn echter onmisbaar en zijn goed voor later. De opgedane communicatieve en sociale vaardigheden komen vrijwel meteen in de klas al weer van pas.

Schooltraject
Het schooltraject vindt plaats voorafgaand aan de Limburgse MEP Conferentie. Tijdens de schoolvoorrondes worden de delegaties van de deelnemende scholen geselecteerd.  Na de selectie, door de schoolcoördinator en oud deelnemers, bereidden de afgevaardigden zich voor op hun deelname aan de Limburgse MEP Conferentie. Nadat de schooldelegatie een goed beeld heeft verkregen van de te vertegenwoordigen lidstaat, verdiepen de afgevaardigden zich specifiek in hun commissievraagstuk. Hierbij inventariseert men binnen de grenzen van het commissievraagstuk welke problemen voor de te vertegenwoordigen lidstaat van belang zijn, ten opzichte van deze problemen destilleert men een helder landenstandpunt.
Binnen de schooldelegatie is voortdurend ruimte voor discussie en het uitwisselen van gedachtegoed. Het beschreven probleemgestuurde voorbereidende proces voorziet in de ‘bagage’ die de deelnemers uiteindelijk meebrengen naar de Limburgse Conferentie en die daar tijdens de commissievergaderingen en plenaire vergaderingen van pas komt. Tijdens het schooltraject worden de afgevaardigden begeleid door de schoolcoördinatoren, ook zijn vaak de oud-deelnemers als ‘ervaringsdeskundigen’ bij het voorbereidende traject betrokken.

Persconferentie
Aan het begin van de derde conferentie dag is het de taak van iedere commissie om de eigen resolutie te presenteren gedurende een persconferentie. Het Model European Press journalistenteam onderwerpt de woordvoerder van iedere commissie aan een kritisch vragenvuur. De belangrijkste discussiepunten komen hierbij vaak al aan het licht. Deze persconferentie biedt aan de commissies de kans om zichzelf en hun resoluties te kunnen presenteren en verdedigen tegenover de andere deelnemers. Hiernaast stipt het de sterke en zwakke punten van iedere resolutie aan, die vervolgens kunnen worden uitgewerkt en gebruikt in het plenaire debat.

Workshops

Gedurende de tweede helft van de derde conferentiedag worden aan de deelnemers ook verschillende workshops aangeboden. Zo krijgen de deelnemers een lezing over effectief lobbyen en een interactieve les in public speaking. De vaardigheden die de deelnemers gedurende deze workshops opdoen worden tijdens de conferentie meteen in de praktijk gebracht in de vorm van lobbyen voor de resoluties en speechen tijdens het plenaire debat. Stichting MEP Limburg biedt deze workshops als aanvulling op het reguliere programma van de conferentie aan om jongeren de kans te geven ook persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, die gedurende een studie of de opbouw van een carrière van groot belang zijn. Hiermee wordt de nadruk gelegd op de educatieve functie van de conferentie week.

DSC_0117

Programma Limburgse MEP Conferentie


De Limburgse MEP Conferentie is opgebouwd uit de volgende elementen:

Teambuilding
Bij de start van de conferentie komen alle deelnemers aan in Maastricht, waar ze zich verzamelen bij hun commissievoorzitter. Wanneer alle commissies compleet zijn starten ze ter kennismaking per commissie met een teambuilding. Deze teambuilding bestaat uit een speurtocht door de historische hoofdstad van Limburg. Voor een geslaagde conferentie is een goede teambuilding van groot belang, omdat de leden van een commissie binnen enkele uren tijdens de commissievergaderingen goed moeten kunnen samenwerken en elkaar bij het onderhandelen moeten kunnen doorgronden. Bij aankomst kennen de commissieleden elkaar echter nog niet, ze vertegenwoordigen immers allen een ander land in hun commissie en zijn dus van verschillende Limburgse scholen afkomstig. 

Commissievergaderingen
Na de teambuilding hullen de deelnemers zich in formele kleding om zich vervolgens voor de commissievergaderingen te verplaatsen naar de vergaderlocaties.  Gedurende de eerste twee dagen van de conferentie wordt er binnen de verschillende commissies over actuele onderwerpen vergaderd binnen een vooraf opgesteld kader van politieke problemen (het commissievraagstuk). 
Bij aanvang van de commissievergaderingen wordt door de verschillende lidstaten onderhandeld over de te behandelen problemen die binnen het commissievraagstuk passen, deze problemen worden geformuleerd in zogenaamde informatieve clausules (IC’s). Vervolgens wordt er tijdens de commissievergaderingen gezocht naar oplossingen voor deze problemen, deze compromissen worden geformuleerd in zogenaamde operatieve clausules (OC’s). Tastbaar resultaat van de Limburgse MEP Conferentie vormen dan ook de resoluties waarin de commissies hun vaak lang verwogen compromissen hebben opgeschreven en waarover het parlement op de laatste dag van de conferentie tijdens de plenaire vergaderingen vergadert.

De officiële opening
Tijdens de eerste namiddag worden de commissievergaderingen onderbroken voor de officiële opening van de Limburgse MEP Conferentie, welke evenals de plenaire vergadering van het Model European Parliament op de laatste dag van de conferentie, plaatsvindt in de Provinciale Statenzaal van het gouvernementsgebouw in Maastricht. De Statenzaal, waar in 1992 het verdrag van Maastricht is getekend, geeft zonder meer een extra dimensie aan de Limburgse MEP Conferentie.  
Tijdens de officiële opening zal de voorzitter van de stichting de deelnemers toespreken, waarna enkele sprekers het woord richten aan het nieuwe parlement. Na het officiële openingswoord is het aan de delegatieleiders van de verschillende schooldelegaties om in een landenspeech de EU-lidstaat die zij vertegenwoordigden en de delegatie en school die zij representeren voor te stellen aan het parlement.  Na afloop van de opening en gedurende de daaropvolgende dag worden de commissievergaderingen voortgezet. 

Delegatievergaderingen
Wanneer de commissievergaderingen ten einde zijn en de resoluties zijn verspreid, worden tijdens de delegatievergaderingen de verschillende resoluties grondig door de ‘deelnemende landen’ bestudeerd en bereiden de delegaties zich voor op de plenaire vergadering. Geleidelijk maakt het compromiszoekende gevoel dat zich de afgelopen dagen gemanifesteerd heeft dan plaats voor ‘landsbelang’, máár met nog steeds de bereidheid tot goede compromissen te komen ter verbetering van de huidige situatie.

Lobbyen
Na de delegatievergaderingen word er dan ook nog enthousiast gelobbyd met andere landen, met als doel medestanders te vinden voor eventuele amendementen die tijdens de plenaire vergaderingen zouden kunnen worden ingebracht en, mits vervolgens bij meerderheid aangenomen door het parlement, de resoluties in het voordeel van de ondertekenende landen doen aanpassen. 

Plenaire vergadering
De plenaire vergaderingen vinden plaats op de vierde en vijfde dag van de Conferentie. Tijdens de plenaire vergaderingen van het Model European Parliament leggen de commissies hun resoluties voor aan het parlement, waarna zij door het parlement aan de tand worden gevoeld en het parlement onderling debatteert over het al dan niet aannemen of verwerpen van de in behandeling zijnde resolutie. Dit alles volgens de gebruikelijke protocollen zoals die ook van toepassing zijn in Brussel of Straatsburg, zo wordt er bijvoorbeeld voortdurend via de voorzitter gesproken. 
Na het voorlezen van de OC’s, een speech door de commissie voor hun resolutie, de beantwoording van informatieve vragen, de eventuele behandeling van een amendement, een eventuele speech tegen de resolutie, een pittig open debat en een laatste speech door de commissie voor de resolutie, is het dan zo ver. Het parlement bepaalt bij meerderheid van stemmen of de resolutie wordt aangenomen of verworpen. 

Officiële sluiting Limburgse MEP Conferentie
Na de plenaire vergaderingen vindt de officiële sluiting van de Limburgse Conferentie van het Model European Parliament plaats. Na speeches van leden van de Provincie Limburg, de Voorzitter van Stichting MEP Limburg en andere interessante sprekers, wordt de Limburgse delegatie voor de Nationale MEP Conferentie en de delegatie(s) voor eventuele andere vervolgtrajecten bekend gemaakt, waarmee de Limburgse MEP Conferentie ten einde is.