Schoolvoorronde: Raayland College

 • Schoolvoorronde: Raayland College

  Schoolvoorronde: Raayland College

  De stichting MEP organiseert simulatiezittingen van het Europees Parlement. Het
  doel hiervan is om jongeren inzicht te geven in het functioneren van het Europese
  politieke bestel. Jonge mensen zien zo hoe Europees beleid tot stand komt.

  Op het Raayland College werd de voorbereiding op deelname aan de Limburgse
  MEP Conferentie net als voorgaande jaren georganiseerd in de vorm van een
  mini-MEP. Ruim honderd leerlingen uit 4 VWO kregen een voorlichting door oud-
  deelnemers. Een groep van vijfendertig enthousiaste leerlingen meldde zich aan voor
  de schoolvoorronde op 7 februari 2012.
  De groep werd verdeeld over de volgende vijf lidstaten: Duitsland, Frankrijk, Italië,
  Verenigd Koninkrijk, Griekenland. Bovendien werden de leerlingen ingedeeld in
  een van de vier commissies. Elke commissie kreeg een vraagstuk voorgelegd.
  Vooraf was geen uitgebreide inhoudelijke voorbereiding vereist, om de aanmelding
  laagdrempelig te houden. De vraagstukken waren wel meer sturend dan voorgaande
  jaren met als doel de debatten helderder te maken, meer concreet.

  De Commissie Cultuur en onderwijs kreeg het vraagstuk van de Europese
  samenwerking en integratie. Moet er in Europa slechts in één taal overlegd worden?
  Zou dat de efficiency bevorderen?

  De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. De commissie kreeg een
  vraagstuk betreffende de huidige economische crisis in Europa voorgelegd. Mogen
  lidstaten hun arbeidsmarkt afschermen en werknemers uit eigen land voorrang geven
  bij vacatures?

  De Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid besprak Het
  vraagstuk van het drugsgebruik onder jongeren. Moet Europa het Nederlandse
  beleid overnemen?

  Ten slotte was er de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse
  Zaken. Zij boog zich over het vraagstuk van de Europese samenwerking tussen
  politie en justitie. Moeten binnen Europa politie en justitie alle informatie delen?

  Op 7 februari begon het mini-MEP ’s morgens met een korte inleiding door de
  schoolcoördinatoren, H. Gooren en G. van Zon. Zij begroetten de aanwezigen en
  bespraken het verloop van de dag.

  Vervolgens namen de deelnemers plaats in hun commissies en begonnen zij aan de
  vergaderingen. De bedoeling was dat de leerlingen discussieerden over hun kwestie
  en uiteindelijk tot een gezamenlijke resolutie kwamen. De commissies werden
  voorgezeten door oud-deelnemers die de discussies leidden en assisteerden bij

  beter.

  Na elk debat werd de resolutie in stemming gebracht. Een spannend moment: werd
  hij verworpen of aangenomen? De vier resoluties werden alle verworpen.

  Na afloop van de plenaire vergadering ging het presidium in beraad. Na overleg,
  waarbij de deelname in het plenaire debat en in de commissievergaderingen werd
  meegewogen, kwamen de volgende leerlingen als winnaars te voorschijn:

  Joppe Pelzer (Economische en monetaire zaken)

  Bas Paping (Regionale ontwikkeling)

  Katja Vullings (Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken)

  Stef Voermans (Werkgelegenheid en sociale zaken)

  Annabel van Casteren (Industrie, onderzoek en energie)

  Martine Schaeffers (Buitenlandse zaken)

  De zes deelnemers hebben in gezamenlijk overleg Joppe Pelzer aangewezen als
  delegatieleider.

  Deze delegatie van het Raayland College zal het land Frankrijk vertegenwoordigen
  tijdens de Limburgse MEP-conferentie.

  Comments are closed.