Limburgse MEP Conferentie 2013 – Dag 4: The floor is yours

 • Limburgse MEP Conferentie 2013 – Dag 4: The floor is yours

  Limburgse MEP Conferentie 2013 – Dag 4: The floor is yours

  Na dagen van intensief vergaderen, teambuilding, massa’s zwarte koffie en lobbysessies was het zover… De Plenaire Vergadering brak aan! De laatste dag van de Limburgse MEP Conferentie en dé dag waar de deelnemers zo naartoe geleefd hadden. Tijdens deze laatste dag presenteren alle commissies namelijk de resoluties, waar ze een weeklang zo hard voor gewerkt en zelfs voor gestreden hebben, en worden deze aan hun lot over gelaten tijdens de stemming. Het is aan het gehele Limburgse Model European Parliament om, in de prachtige Statenzaal van het Gouvernement te Maastricht, te beslissen of de gepresenteerde resoluties voor verbeteringen zouden zorgen voor het te vertegenwoordigen land én Europa. Het vuur werd de afgevaardigden aan de schenen gelegd, het Parlement was kritisch en scherp, maar uiteindelijk mogen we spreken van een zeer succesvolle Plenaire Zitting en een nog veel succesvollere Limburgse MEP Conferentie 2013, waar wij maar al te graag met u op terugblikken.
  De Plenaire Vergadering ging na een kort woord van Raphaël Lepot, voorzitter Stichting MEP Limburg, van start met de resolutiebehandeling van de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Aan deze commissie de eer en het genoegen de spits af te bijten en de toon te zetten voor al hun volgelingen. Onder het scherpe voorzitterschap van dhr. Sebastiaan Olislagers presenteerden de commissieleden hun oplossingen voor het verbeteren van de werkgelegenheid voor jongeren binnen de Europese Unie. De commissie achtte het noodzakelijk dat arbeidsparticipatie op innovatieve wijze onder jongeren bevorderd werd, maar de vraag was of dit op Europees of op nationaal niveau georganiseerd en vooral ook gestimuleerd moest worden. Ondanks het feit dat het overgrote deel van het parlement het eens leek te zijn met de hoofdstelling, het stimuleren van arbeidsparticipatie onder jongeren, struikelde men toch over enkele zaken. Zo werd er een amendement ingediend en aangenomen betreffende een aanvulling op clausule 2 en was het Parlement onzeker over het gezegde “op een innovatieve manier werkgelegenheid creëeren”. Deze kritische blik van het Parlement resulteerde uiteindelijk in het feit dat de resolutie van de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, ondanks hun grootse inspanningen, overtuigende speeches en levendige open debat, afgewezen werd met 30 stemmen vóór, 43 stemmen tegen en 3 stemmen onthouding.
  Nu de spanningen langzaam maar zeker bekoeld waren, werd het woord gegeven aan de Commissie Constitutionele Zaken. Deze commissie behandelende, onder het toeziend oog van voorzitter de heer Elian Sieben, het vraagstuk over de effectiviteit van de Europese Unie. Met als hoofdvraag: “Hoe kunnen wij tot een efficiëntere Europese Unie komen?” Deze resolutiebehandeling ging van start met een tekstuele wijziging ter verduidelijking van de resolutie, waarop volgend een krachtige speech vóór de resolutie werd gegeven door de gedelegeerde van Polen met daarin de quote: “A pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportunity in every difficulty.” Op deze speech volgde een succesvol en enerverend open debat dat resulteerde in een stemming die de commissie tevens erg positief ‘stemde’. Met 68 stemmen voor, slechts 7 stemmen tegen en 3 stemmen onthouding werd de resolutie van de Commissie Constitutionele Zaken aangenomen!
  Het plenaire debat werd na de succesvolle resolutiebehandeling van de Commissie Constitutionele Zaken voortgezet met de resolutie van de Commissie Buitenlandse Zaken. Een commissie die zich gedurende de Limburgse MEP Conferentie heeft gebogen over het vraagstuk betreffende de rol van de Europese Unie tegenover de ‘Nieuwe Arabische Democratieën’. In de speeches van zowel de gedelegeerde van Oostenrijk als de gedelegeerde van Frankrijk werd er sterk gepleit voor structurele hulp met behoud van eigen identiteit. Na deze speeches werd er een amendement ingediend voor een toevoeging aan clausule 1 dat met de meerderheid van de stemmen aan werd genomen. Tijdens het Plenaire Debat, onder voorzitterschap van mevrouw Laura Nieboer, werd deze commissie echter niet gespaard. Sterker nog, de commissieleden werden overspoeld door tal van kritische vragen vanuit de zaal. Na een aantal scherp geformuleerde antwoorden vanuit de commissie én een bijval voor de resolutie door de gedelegeerde van Denemarken, waarbij hij het Parlement op het hart drukte dat het stop zetten van hulp aan de Nieuwe Arabische Democratieën zeker geen optie was, was het Parlement echter positiever gestemd. Dit bleek dan ook uit de stemming; met 51 stemmen vóór en 22 stemmen tegen werd ook de resolutie van de Commissie Buitenlandse Zaken aangenomen.
  Na een korte koffiepauze, waarin het Parlement op krachten kon komen, was het de beurt aan de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid om hun resolutie aan het Parlement voor te leggen. Na een heldere openingsspeech van de gelegeerde van Ierland werd het open debat geopend door de voorzitter de heer Niels Eberson. Deze commissie boog zich een week lang over de biodiversiteit binnen de Europese lidstaten met als hoofdvraag: “Weegt het beschermen van de natuur op tegen het belang van de economie in deze zware economische tijden?” Hoewel de commissie flink onder schot werd gehouden door hun geduchte tegenstanders in de zaal wisten de commissieleden zich goed staande te houden in deze vurige discussie. Het was duidelijk dat deze commissie op alles voorbereid was en bereid was haar mannetje te staan tijdens het open debat. En met succes; de resolutie van de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid werd na de plenaire stemming aangenomen met 41 stemmen vóór, 30 stemmen tegen en 5 stemmen onthouding.
  De op een na laatste resolutiebehandeling betrof de resolutie van de Commissie Internationale Handel. Deze Commissie behandelde gedurende de Limburgse MEP Conferentie het vraagstuk van de Europese concurrentiepositie op het gebied van patenten en productiegeheimen. De resolutiebehandeling ging, zoals gebruikelijk, van start met het voorlezen van de OC’s, waarna er een kort maar krachtig pleidooi werd gehouden vóór de resolutie door de gedelegeerde van Slowakije. Hierop volgend werd er een amendement ingediend dat stof op liet waaien. De gelegeerde van Frankrijk pleitte dan ook tegen dit amendement, aangezien dit zijns inziens te zeer in contrast was met de Europese afspraken van de Wereldhandelsorganisatie. Ondanks het feit dat deze gedelegeerde zich zo sterk maakte voor de afkeuring van dit amendement werd het amendement aangenomen. Onder het sterke voorzitterschap van Dhr. Felix Peerboom werd hierop volgend het open debat geopend dat tevens voor veel vuurwerk bleek te zorgen. De commissie werd wederom geconfronteerd met een kritisch parlement en een open debat waarin verschillende punten van de resolutie aan de kaak werden gesteld. Gelukkig had de commissie zich voorbereid op een scherp open debat en wisten ze dan ook op de meeste vragen een duidelijk antwoord te verschaffen, wat resulteerde in een aangenomen resolutie, met 43 stemmen vóór en 27 stemmen tegen, van de Commissie Internationale Handel. 
  Nu alle resoluties aan bod waren gekomen en de publieke tribune bijzonder goed gevuld was, was het woord aan Raphaël Lepot, voorzitter Stichting MEP Limburg, om de officiële sluiting van de Limburgse MEP Conferentie te openen. De heer Lepot sprak woorden van dank, lof en vooral bewondering uit, voor de onvoorstelbare inzet van de deelnemers en de immense groei die ze in zo’n korte tijd doorgemaakt hadden, maar ook voor het feit dat Stichting MEP Limburg nog steeds voortgedreven wordt door een bestuur bestaande uit puur gepassioneerde jongeren, gesteund door zowel de provincie als de Europese politiek. Hij benadrukte het feit dat deze stichting niet als doel heeft jongeren klaar te stomen voor het werk als politicus, maar de conferentie dient als kennismaking met de Europese politiek, het ontwikkelen van een kritische blik en sterke communicatieve vaardigheden, als pure vorm van zelfontplooiing. De voorzitter bedankte de sponsoren, waaronder Provincie Limburg, Stichting LVO, SVOPL, SOML en de Trevianum SG, de betrokken scholen en schoolcoördinatoren en de organisatie, want het moge duidelijk zijn; zonder al deze betrokken partijen zou de Limburgse MEP Conferentie niet mogelijk geweest zijn. 

  Na deze woorden van dank, maar vooral ook uitingen van lof brak het moment van de waarheid aan. De deelnemers die deel zullen nemen aan de Nationale MEP Conferentie 2013 werden aangekondigd door Raphaël Lepot, voorzitter Stichting MEP Limburg. Wij feliciteren de volgende leerlingen die Limburg zullen vertegenwoordigen tijdens de Nationale MEP Conferentie in Den Haag, van 23 september tot en met 4 oktober:

  De Limburgse MEP Conferentie 2013 mag dan wel tot een – zeer succesvol! – einde gekomen zijn, de activiteiten van Stichting MEP Limburg bij lange na nog niet! Voor alle deelnemers aan de Limburgse MEP Conferentie organiseert Stichting MEP Limburg namelijk jaarlijks meerdere vervolgtrajecten. Zo reist Stichting MEP Limburg elk jaar opnieuw, op uitnodiging van mevrouw Ria Oomen-Ruijten, met het gehele Limburgse Parlement af naar Brussel om een bezoek te brengen aan het indrukwekkende Europese Parlement. Een uitstap die zowel dient als reünie voor het gehele Parlement als als kennismaking met de ware Europese politiek. Nu de deelnemers ervaren hebben hoe het voelt om een week lang in de schoenen van een Europarlementariër te staan, is het namelijk de hoogste tijd om deze Europese politiek met eigen ogen te ervaren, een kans die Stichting MEP Limburg de afgevaardigden maar al te graag aanbiedt.
  Naast de jaarlijkse Brussel-reünie organiseert Stichting MEP Limburg een Straatsburgreis, in samenwerking met René van der Linden, waar een selectie van deelnemers een weeklang in de ware Europese politiek duikt. Hier krijgen de afgevaardigden de kans met grootheden binnen de Europese Unie te spreken, de imposante gebouwen die de Europese Unie rijk is te bezoeken en Europa daadwerkelijk met eigen ogen te ervaren. 
  Tevens krijg jij als deelnemer de kans een bijdrage te leveren aan de continuïteit van Stichting MEP Limburg en zijn wij te allen tijde op zoek naar nieuw, jong talent. Ten slotte is het ons motto om “voor en door jongeren” te zijn, wat betekent dat uit onze oud-deelnemers onder andere de commissievoorzitters, journalisten en later ook de bestuursleden voortvloeien. Mocht je als deelnemer geïnteresseerd zijn in het bekleden van een functie als commissievoorzitter of journalist, dan is het absoluut aan te raden zowel onze website als onze social media kanalen (Facebook & Twitter) scherp in de gaten te houden. De Limburgse MEP Conferentie 2013 mag dan wel ten einde zijn, het Limburgse Model European Parliament nog lang niet!

  Deelnemers
  Roy Kuijpers (Connect College)
  Frederieke Schutgens (Sint Maartenscollege)
  Lex Tavenier (Philips van Horne SG)
  Kai Baetsen (Bouwens van der Boijecollege)
  Frédérique Franken (Graaf Huyn College)
  Bart Mulkens (Sintermeertencollege)
  Ohlin Cremers (Raayland College)
  Jules Hul (Porta Mosana College)
  Jonathan Felix (Trevianum SG)
  Valérie Andriessen (Sophianum SG)
  Job Heusschen (Stella Maris College)
  Joeri Weijers (Charlemagne College)

  Commissievoorzitter
  Sebastiaan Olislagers (Trevianum SG)

  De behandeling van de resolutie van de Commissie Juridische zaken zorgde, onder leiding van de heer Stan Smeets, voor een enerverende afsluiting van de plenaire vergadering. De gehele week bogen zij zich over de vraag: “Is illegaal downloaden een onschuldig gebruik of moet de Europese Unie hier hard tegen optreden?” Na een korte voordracht van de Operatieve Clausules volgde een speech teneinde het Parlement aan te zetten tot het aannemen van de resolutie. De gedelegeerde van Denemarken benadrukte dat de commissie trachtte te streven naar een hogere mate van protectie van intellectueel eigendom. Zij stelde aan de kaak dat veel artiesten geld verliezen in het illegale muziek- en filmcircuit. Sommigen waren het echter volstrekt oneens met de uitgezette plannen van de commissie. De gelegeerde van Spanje sprak namens een deel van het Parlement zijn bedenkingen uit in de vorm van een ‘tegenspeech’: “Deze resolutie zal bestaande artiesten geen steek verder helpen.” Hij doelde met deze uitspraak onder andere op de moeilijkheid van het controleren van strafbare feiten op het internet en de eventuele privacyschendingen die hiermee gepaard kunnen gaan. Na een sterk open debat van zowel de commissie als de oppositie, werd door de gedelegeerde Frankrijk met een eindspeech de resolutie voor het laatst in een positief daglicht gesteld. Het was duidelijk dat de commissie er alles aan had gedaan om het Parlement overstag te laten gaan. Tevergeefs helaas; de resolutie Juridische Zaken werd met 15 stemmen vóór, 59 stemmen tegen en 3 stemmen onthouding verworpen.

  Comments are closed.